ബദല്‍ വിദ്യഭ്യാസ രീതി പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണം വിജയകരമായി തീര്‍ന്നതില്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭാവനസമ്പന്നമായ ഈ സംവിധാനത്തിന് മംഗളാശംസകള്‍ നേരുന്നു.

Image Gallery