ഗൈഡ് കോളേജില്‍ ഒരു സെമിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ വന്നു. ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം ശ്രവിച്ച സദസ്സ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ സ്നേഹം, ആദരവ്, മടങ്ങി പോകുന്നവര്‍ മറക്കാനാവാത്ത ഓര്‍മകളുമാണ്. 

Image Gallery