വിവിധ കലാലയങ്ങളിലെ ഏറെ കാലത്തെ അധ്യായന പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക്, പക്ഷെ ഇവിടം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗുരുവിന്‍റെ ഗരിമയും വിദ്യാര്‍ത്ഥിത്വത്തിന്‍റെ വിശുദ്ധിയും അറിവിന്‍റെ നിറവും എന്നത് എന്‍റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ്.

Image Gallery