ഗൈഡ് കോളേജ് ജനിച്ചതും വളര്‍ന്നു വികസിച്ചതും അഭിമാനപൂര്‍വ്വം നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അറിവിനോടും അതിന്‍റെ സാംസ്കാരിക ലക്ഷ്യങ്ങളോടും കൂറ് പുലര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന വിദ്യഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വ്യതിരിക്തമായ ഒരു പാതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Image Gallery