പകരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള അന്വേഷണം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നല്ല രീതിയില്‍ നടക്കുന്ന ഗൈഡ് കോളേജില്‍ വന്നതിലും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തതിലും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. വിജയാശംസകള്‍

Image Gallery